BENKOR s.r.o.

Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na změnit nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tato informace je uveřejněna na našich webových stránkách www.benkor.cz a také na našem e-shopu - https://eshop.benkor.cz/.

1) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost BENKOR s.r.o. se sídlem Mělnická Vrutice 72, 277 31 Velký Borek, IČ: 47535687, DIČ: CZ47535687, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16577.
Kontaktní údaje správce: adresa elektronické pošty- benkor@benkor.cz , doručovací adresa - Mělnická Vrutice 72, 277 31 Velký Borek

2) Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Společnost BENKOR s.r.o. zpracovává a shromažďuje osobní údaje v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Toto platí pro všechny zaměstnance společnosti BENKOR s.r.o.
Jedná se především o zákon č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů a o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Cílem společnost BENKOR s.r.o. je chránit soukromí svých zákazníků a obchodních partnerů. S jejich soukromými údaji nakládáme v souladu s povinnostmi, které vyplývají z platných právních předpisů a zajišťujeme jejich ochranu v maximální míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků.

Osobní údaje, které o Vás BENKOR s.r.o. zpracovává jsou údaje, které jste buď společnosti BENKOR s.r.o. sami poskytli - především v souvislosti s uzavřením smlouvy či požadavkem na poskytnutí informací nebo v rámci souhlasu ze zpracováním osobních údajů nebo pocházejí z veřejně dostupných zdrojů a seznamů jako např. živnostenský a obchodní rejstřík apod.
Zpracování Vašich osobních údajů je také možné na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním za účelem registrace na e-shopu správce či zasílání obchodních sdělení správce, pokud nejste jeho zákazníkem.
Jedná se nejčastěji o informace v rozsahu:
jméno, příjmení, titul, adresa, název a sídlo společnosti, IČO, DIČ, místo podnikání, telefonní kontakt, e-mailová adresa, název zaměstnavatele, pracovní funkce, fakturační a dodací adresa – pokud se liší od fakturační, údaje o zakoupeném zboží, údaje související s platbou za zboží, údaje uvedené v případné reklamaci či stížnosti apod.

Bez souhlasu zákazníků a obchodních partnerů zpracovává společnost BENKOR s.r.o. osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (zasílání obchodních sdělení, marketing vlastních produktů).
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odmítnout zasláním příslušné žádosti na e-mail benkor@benkor.cz a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

BENKOR s.r.o. využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud je využita platba kreditní kartou, přes GoPay nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. BENKOR s.r.o. neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

3) Využití a zpracování osobních údajů (účel)

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro:
- zabezpečení ochrany majetku, jakož i ochrany proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči správci
- vyřizování případných reklamací a stížností
- plnění povinností, které jsou správci uloženy obecně závaznými právními předpisy
(např. Zákon o daních z příjmů, dani z přidané hodnoty, zákony o účetnictví apod.)
- plnění smlouvy mezi správcem a Vámi - včetně nákupu na e-shopu - a pro zajištění všech opatření před jejím uzavřením, včetně následného doručení zboží
- vyřizování dotazů, zpětnému kontaktování, poskytování požadovaných informací, vyřizování stížností
- za účelem poskytování podpory (telefonické i mailové)
- potřeby marketingu a podporu obchodní činnosti správce- např. rozesílání obchodních sdělení správce zákazníkům (proti takovému rozesílání lze podat námitku (viz bod 7- Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů)
- nakupování (včetně nákupů na e-shopu) – údaje jsou zpracovávány i pro možnost jejich využití v budoucnu bez nutnosti jejich opětovného vyplňování při další zakázce

COOKIES - ukládání COOKIES a zpracování IP adresy
Soubory Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory „cookies" .
Používáním webové stránky správce www.benkor.cz a https://eshop.benkor.cz/ souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Většina prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých webových prohlížečů.

4) Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává BENKOR s.r.o. v délce závisející na době trvání jakéhokoliv smluvního vztahu - tedy po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoliv nároku, který ze smlouvy vyplývá a po předepsanou archivační dobu.

5) Poskytnutí osobních údajů společnosti BENKOR s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se společností BENKOR s.r.o. dobrovolné.
Některé osobní údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností, které vyplývají ze smluvního vztahu se společností BENKOR s.r.o. a bez jejich získání není společnost BENKOR s.r.o. schopna dodržet závazky plynoucí ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy nebo pro možnost odpovědět na Vaše dotazy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy či neposkytnutí požadovaných informací. Stejné podmínky pak platí také pro přístup z webových stránek nebo ze sociálních sítí.

6) Zajištění ochrany osobních údajů společností BENKOR s.r.o.

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou společnosti BENKOR s.r.o., která zajišťuje maximální ochranu zpracovávaných údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněným přístupům, přenosům, poškození, ztrátě, změně či jinému možnému zneužití těchto údajů.
Osobní údaje jsou v rámci společnosti BENKOR s.r.o. zpracovány v listinné nebo elektronické podobě, automatizovaně v informačních systémech i manuálně prostřednictvím našich zaměstnanců.
Vaše osobní údaje můžeme předat státním orgánům, orgánům veřejné moci (pokud je povinnost stanovena zákonem) - např. orgánům finanční správy, našim subdodavatelům či obchodním partnerům jako jsou například externí účetní společnosti, poskytovatelé serverových, webových nebo IT služeb, zasilatelské společnosti, subjekty podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy apod.
BENKOR s.r.o. má také právo pověřit zpracováním údajů třetí osoby, tzv. Zpracovatele - na základě uzavřené smlouvy. Tato smlouva pak zavazuje Zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama společnost BENKOR s.r.o.
Všechny osoby přicházející do styku s osobními údaji - včetně našich subdodavatelů a obchodních partnerů - mají smluvní povinnost mlčenlivosti.

7) Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
- právo vznést námitku proti zpracování
- právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
- právo na opravu osobních údajů
- právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci
- právo na výmaz
- právo na omezení zpracování údajů - pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat zboží či služby
- právo být informován správcem v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.
- právo ve vztahu k automatizovanému zpracování - právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká
- právo na odvolání souhlasu - jakýkoliv souhlas, který jste společnosti BENKOR s.r.o. udělili můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu nebo zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu BENKOR s.r.o., Mělnická Vrutice 72, 277 31 Velký Borek. Případné odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ale nebude mít účinky na jeho zákonnost, ani na zpracování, které proběhlo před jeho odvoláním odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost.

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to na e-mailovou adresu benkor@benkor.cz nebo písemně na adresu BENKOR s.r.o., Mělnická Vrutice 72, 277 31 Velký Borek.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese benkor@benkor.cz, kam se můžete také obrátit v případě jakýchkoliv dotazů či stížností.

8) Závěrečná ustanovení

BENKOR s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy umístěna na webových stránkách www.benkor.cz a také na našem e-shopu - https://eshop.benkor.cz/.